فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر کسری اصفهانی (استادیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)
دکتر فضل ا... افراز (استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور)
دکتر منصور امیدی (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)
دکتر اسکندر امیدی نیا (دانشیار، انستیتو پاستور)
دکتر مسعود توحیدفر (استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)
دکتر محمود تولایی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)
دکتر علی اکبر حبشی (استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)
دکتر نیراعظم خوش خلق سیما (استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)
دکتر حسن رهنما (استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)
دکتر عباس عالم زاده (استادیار ، دانشگاه شیراز)
دکتر مهران عنایتی شریعت پناهی (استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)
دکتر بهزاد قره‌یاضی (دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)
دکتر ابوالقاسم محمدی (استاد، دانشگاه تبریز)
دکتر بابک ناخدا (استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)
مهندس فهیم دخت مختاری (مربی، پژوهشگاه استاندارد)
دکتر محمدعلی ملبوبی (دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)
دکتر امیر موسوی (استادیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)
نشانی مطلب در وبگاه فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی:
http://journalofbiosafety.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب