فصل نامه علمی ایمنی زیستی- اهداف و زمینه‌ها
زمینه های چاپ مقاله در نشریه علمی ایمنی زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/25 | 
نشریه علمی ایمنی زیستی نتیجه تحقیقات مرتبط با
۱- ایمنی زیستی
۲- مهندسی ژنتیک
۳- بیوتکنولوژی مدرن
۴- زیست شناسی مصنوعی
۵- ویرایش ژنی
۶- غذای سالم
۷- ایمنی محصولات ارگانیک
۸- کنوانسیون های تنوع زیستی و پروتکل های تابعه آن
۹- کدکس الیمنتاریوس
۱۰- استانداردهای غذاهای ارگانیک و تراریخته

را چاپ و منتشر می نماید.


 
نشانی مطلب در وبگاه فصل نامه علمی ایمنی زیستی:
http://journalofbiosafety.ir/find-1.42.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب