فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه الکترونیک فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

در راستای توسعه خدمات الکترونیک انجمن ایمنی زیستی ایران، پایگاه الکترونیک فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این پایگاه تسریع اطلاع‌رسانی اخبار فصل نامه، سهولت ارسال و تسریع داوری مقالات بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی:
http://journalofbiosafety.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب