فصل نامه علمی ایمنی زیستی- منشور اخلاقی COPE
اصول اخلاقی انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/28 | 

۱ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

۲ـ مقالاتی که برای چاپ در این مجله ارسال می گردد نباید قبلا در جایی ( داخل یا خارج کشور ) چاپ شده باشد. همچنین نباید به طور همزمان برای چاپ به مجلات دیگر ارائه شده باشد.

۳ـ حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مجاز نیست.

۴- نویسنده(گان) متعهد می‌شوند که کل یا بخشی از مقاله بدون ذکر منبع از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسئولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.

۵- مجله در قبول , رد , حک و اصلاح مقالات آزاد است.
۶- نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) می‌بایست قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و  در آن به
توافق رسیده باشند. منشور اخلاقی در COPE ، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریات است.

این نشریه تابع قوانین COPE است.

نشانی مطلب در وبگاه فصل نامه علمی ایمنی زیستی:
http://journalofbiosafety.ir/find.php?item=1.66.19.fa
برگشت به اصل مطلب